ALGEMENE VOORWAARDEN Opleidingscentrum InVerbinding


Artikel 1 Definities
1.1. Deze Algemene Opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opleidingscentrum InVerbinding en Opdrachtgever van opleidingen.
1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Opleidingscentrum InVerbinding een overeenkomst sluit tot het verzorgen van opleidingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding.
1.3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.


Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever een inschrijvingsformulier van Opleidingscentrum InVerbinding ingevuld en verstuurd en de inschrijving per email is bevestigd.
2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Opleidingsvoorwaarden staat aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. Opleidingscentrum InVerbinding en Opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel
en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.
2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Opleidingscentrum InVerbinding.


Artikel 3 Annulering training
3.1 De Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een opleiding het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De bedenktermijn van 14 dagen geldt na het sluiten van de overeenkomst. Deze bedenktermijn vervalt op de 1 e lesdag als de deelnemer hieraan heeft deelgenomen. Alleen schriftelijke opzegging geldt.
3.2. De Opdrachtgever kan de opleiding tussen twee en een maand voor aanvang van de eerste lesdag annuleren tegen annuleringskosten (10% van de deelnamekosten).
3.3. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de eerste opleiding dag, of als de Deelnemer na de eerste opleiding dag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Opleiding deelneemt, betaalt Opdrachtgever de 50% deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een collega of
andere persoon, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
3.4. Opleidingscentrum InVerbinding heeft het recht om de Opleiding te annuleren, bijvoorbeeld in geval van ziekte of calamiteit en de docent kan niet vervangen worden of wanneer te weinig deelnemers inschrijven. De Opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Opleidingscentrum InVerbinding betaalde bedrag.
3.5. Opleidingscentrum InVerbinding heeft het recht, bij onrechtmatig gedrag zoals drank/drugs gebruik, de deelnemer te weigeren en/of te royeren van de opleiding. Betalingsverplichting blijft.
3.5 Opleidingscentrum InVerbinding hanteert voor deelnemers (consumenten) een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de opleiding boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
3.6. Eventuele restitutie wordt binnen 14 dagen overgemaakt.


Artikel 4 Betaling
4.1. Opleidingscentrum InVerbinding brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste opleiding dag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 14 dagen na facturering door Opleidingscentrum InVerbinding. Voor de opleidingen is gespreide betaling mogelijk.
4.2. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan Opleidingscentrum InVerbinding in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.


Artikel 5 Intellectuele eigendom
5.1. Het auteursrecht op de door Opleidingscentrum InVerbinding uitgegeven brochures, opleidingsmaterialen, handboeken, speelkaarten, syllabi en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen "materialen", berust bij Opleidingscentrum InVerbinding, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opleidingscentrum InVerbinding zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
5.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Opleidingscentrum InVerbinding berust uitsluitend bij Opleidingscentrum InVerbinding.


Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1. Opleidingscentrum InVerbinding spant zich in om de gegeven Opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
6.2. Opleidingscentrum InVerbinding is tegenover de opdrachtnemer en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schadeveroorzakend feit, waarbij
een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
6.3. Opleidingscentrum InVerbinding is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
6.4. Opleidingscentrum InVerbinding is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
6.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.


Artikel 7 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
7.1. Door cursisten verstrekte informatie wordt door Opleidingscentrum InVerbinding, diens docenten, opleiders en assistent-trainers en/of voor Opleidingscentrum InVerbinding werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Opleidingscentrum InVerbinding conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. De student heeft de algemene voorwaarden per mail ontvangen en weet dat vanaf het bijwonen van de 1 e opleiding dag deze akkoord gaat met bovenstaande algemene voorwaarden.